تعبیر دیدن زعفران در خواب

تعبیر دیدن زعفران در خواب

تعبیر خواب

تعبیر دیدن زعفران در خواب

تعبیر دیدن زعفران در خواب به معنای مال و نعمت می باشد

ولی خوردن آن به معنای بیماری و اندوه می باشد برای بیننده خواب .

همچنین دیدن رنگ زعفران در خواب روی لباس خوب نیست.

تعبیر خواب زعفران

رسیدن بوی زعفران به مشامتان در تعبیر خواب به معنای بزرگی است.

اگر زعفران در خواب به مقدار زیاد باشد به معنای ثروت است.

زعفران کم به معنی غم و غصه می باشد.

اگر در خواب زعفران روی برنج ببنید به شرط اینکه زیاد نباشد خوب است.

به گفته ابن سیرین :  اگر ببینید با خودتان زعفران دارین، به اندازۀ آن مردم شما را تحسین

و تعریف می‌کنند (مخصوصاً اگر زعفران سائیده و کوبیده نشده باشد).

 

به گفته ابراهیم کرمانی نیز
  • اگر ببینید در مقدار فراوان و زیادی از زعفران هستی، مال و نعمت به دست می‌آورید
  • و مردم از شما تعریف و ستایش می‌نمایند.
  • اگر ببینید در خواب زعفران خورده‌اید، دچار بیماری و غم و اندوه خواهید شد.

کارل گوستاو یونگ هم می‌گوید:

دیدن یا بو کردن زعفران در خواب بیانگر  و به معنی جادو، فروتنی و تواضع می باشد.

نیز زعفران به خاطر رنگش، نماد  عشق و شور و شوق می باشد.

آنلی بیتون نیز می‌گوید:
نوشیدن چای دم کرده در خواب به معنی مشاجره و اختلاف خانوادگی است.
 تعبیر خواب زعفران دل بستن به امید‌های واهی نیز می باشد.
تعبیرگویان غربی می‌گوید:
  • خواب دیدن زعفران نشانی از این است که بعضی برنامه هایی که در نظر داشتیم انجام بدهیم را از برنامه خود حذف کنیم به دلیل تضمین سلامت .
  • اگر در خواب به عنوا ادویه از زعفران استفاده می نمایید به معنی این است که حضور شما باعث تزیین و تغییر در هر شرکتی می باشد.
  •  اما اگر مقدار زعفران از حد متعادل بیشتر شد و منجر به تغییر در طعم غذا گردید به این معنی است که خطر از بین رفتن و ریزش تصویری که از خود در جلوی دیگران ساخته‌اید وجود دارد.
  • اگر در خواب خود را در حال نوشیدن چای زعفران دیدید،به معنی اختلاف  و مشاجره است
  • ویافتن زبان مشترکی بین شما و خانواده‌تان سخت و مشکل خواهد بود.

تعبیر خواب ساییدن زعفران

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینید زعفران نسائیده و نکوبیده خریده‌اید یا کسی به شما داده است،
با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنید.
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینید زعفران میسائید و میکوبید، بیمار می‌شوید.
مطیعی تهرانی: ساییدن زعفران برای زنان غم و اندوه و دعوای خانوادگی می باشد.
ساییدن زعفران برای مردان خیلی بد نمی باشد.

تعبیر خواب زعفران روی لباس

ابن سیرین می‌گوید:
  • اگر ببینید روی بدن یا لباستان رنگ زعفران مانده است، تعبیرش بیماری می‌باشد.
  • اگر ببینی رنگ زعفران را از بدنتان شسته‌اید، بیماریتان بهبود پیدا می‌کند.
ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:
 اگر ببینید لباس یا بدن را با زعفران زرد می‌کنید، تعبیرش بیماری و غم و اندوه می باشد.
و منوچهر مطیعی می‌گوید: رنگ زعفران خوب نیست مخصوصا اگر بر روی لباس باشد به معنی
بیماری می باشد.

تعبیر دیدن زعفران در خواب
4.1 (82.35%) 34 votes

*

code